THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo có điều chỉnh lịch học một số môn theo yêu cầu của Giáo viên; Một số môn không tổ chức được do Giáo viên bận; Một số môn có lịch học mới khi đã liên hệ với Giáo viên;
Chi tiết xem file đính kèm
Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ thông báo
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc mở các lớp học hè các môn Ngoại ngữ không chuyên 1,2,3 như sau:
Sinh viên tải về theo khóa học mỗi seet là một ngành
1. Phòng Đào tạo Đại học Thông báo đến các Sinh Viên có đăng ký trong học kỳ hè bảng tổng hợp danh sách sinh viên đã đăng ký các học phần (Đính kèm).

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: