THÔNG BÁO
Chi tiết xem file đính kèm
Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ thông báo
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc mở các lớp học hè các môn Ngoại ngữ không chuyên 1,2,3 như sau:
Sinh viên tải về theo khóa học mỗi seet là một ngành
1. Phòng Đào tạo Đại học Thông báo đến các Sinh Viên có đăng ký trong học kỳ hè bảng tổng hợp danh sách sinh viên đã đăng ký các học phần (Đính kèm).
Theo chỉ thị của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế, Phòng đào tạo đại học thông báo cho sinh viên Khóa 44&45_ĐH và Khóa 45_CĐ một số nội dung như sau:
Chi tiết thông báo xem ở file đính kèm

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: