THÔNG BÁO
Chi tiết xem file đính kèm
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi học kỳ hè, các học phần Ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm. Kế hoạch cụ thể xem ở file đính kèm.
Lịch thi học kỳ hè
(8/8/2014 2:30:46 PM)
Chi tiết xem file đính kèm
Phòng Đào tạo có điều chỉnh lịch học một số môn theo yêu cầu của Giáo viên; Một số môn không tổ chức được do Giáo viên bận; Một số môn có lịch học mới khi đã liên hệ với Giáo viên;

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: