THÔNG BÁO
- Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2013 - 2014 cho sinh viên học lại và sinh viên chưa học lần 1; - Thông báo thu học phí bổ sung và trả lại học phí học ngoại ngữ không chuyên
Chi tiết xem file đính kèm
Thông báo thu học phí GDTC
(2/11/2014 8:42:35 AM)
Về việc thu học phí chứng chỉ GDTC HK II năm học 2013-2014

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: